20, జులై 2014, ఆదివారం

ముసుగెందుకు

ముసుగెందుకు ? చాలారోజుల నుండి నన్ను వేధిస్తున్న ప్రశ్న ...ఎందుకని ఈ అమ్మాయిలూ ముఖానికి ముసుగు వేస్తున్నారు కళ్ళు మాత్రమె కనబడేలా ఉంచుకుని రకరకాల స్కార్ఫ్స్ తో ముసుగులతో వెళ్తున్నారు బండి నడిపే వాళ్ళు నడపని వాళ్ళు ఇదే పద్దతుల్లో కనబడుతున్నారు సిటీ లోనే కాకుండా మండల కేంద్రాల్లో ఇలాటి అమ్మాయిలను  తరుచు చూస్తున్నాము .... ఎండబారినుండి పిగ్మేంటేషన్  నుండి తప్పుకోవడానికా అనుకుంటే నిజం కాదనిపిస్తుంది బహుశా  క్రూర మృగాళ్ళ నుండి రక్షణ కోసం  అనుకుంటా !