16, నవంబర్ 2011, బుధవారం

సంతృప్తి

నాపై పెట్టిన భాద్యత సంతృప్తిగా నెరవేర్చగలిగాను .ఇచ్చిన పనిని చాలెంజ్ గా తీసుకుని అనుకున్నదానికన్నా బాగాచేసాను (అంటున్నారు ) ఏమైనాగుర్తుంచుకోదగ్గ రోజు.

6, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

నన్ను వెదుక్కుంటూ వచ్చావా

అలసట నీ జాడ తెలీదు అనుకున్నానే ;ఇన్నాళ్ళు మచ్చుకయి కాన రాలేదే !ఇంత హడావిడిగా నన్ను వెదుక్కుంటూ వచ్చావెందుకమ్మ!ఇంకొన్నాళ్ళు నన్ను వదిలేయరాదా;ఎంత కాలమో కాదు పదునైదు సంవత్సరాలు చాలు చిటికలో అన్ని చక్కబెట్టుకుని నీతో కూర్చుంటాను !