4, మార్చి 2019, సోమవారం

అమెరికా

రెండు నెలల క్రితము భూగోళము ఆవ
లకి ప్రయాణం అని చెప్పాను కదా ... వెళ్ళడము రావడము జరిగింది .. ఆ చలిలో మంచులో నాకు అస్సలు నచ్చలేదు అమెరికా .... యేది నాకు అద్భుతం అనిపించలేదు ...... ఇండియా లో ఉన్నంత  రాయల్ లైఫ్ అక్కడ ఏది  అనిపించింది .... ఎంతమందిలో  వున్నా ఒంటరితనం .... డబ్బు సంపాదించడము ఒక్కటే జీవితముగా కనిపించింది నాకు అక్కడ తారసపడిన వారిలో ..