10, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

ఒక తరము వెళ్ళిపోయింది

మా గైడ్ ఫిలాసఫీర్ గొప్ప వ్యక్తిత్వము  విలువలు కలిగిన మా నాన్న మమ్మల్ని వదిలి వెళ్లిపోయారు  ఇల్లు పూర్తిగా ఖాళి అయ్యింది ,,,,https://himabinduvulu.blogspot.com/2009/06/blog-post_21.html