14, అక్టోబర్ 2011, శుక్రవారం

మరో జన్మ

మరో జన్మ !
దేవుడా నా చిన్ని గూడు నిలబెట్టాడు .తను మమ్మల్ని గుర్తు పట్టేవరకు నేను నేనే కాదు .మా ఇద్దరి ప్రపంచం తన తోనే అని అప్పుడు ఇప్పుడు అని స్పష్టం అయ్యింది .ఇప్పడు చుట్టూ ప్రపంచం అందం గా కనబడుతుంది .తనకోసం ఈ వారం రోజులు నిద్రాహారాలు మాని నాతో కష్టం పంచుకున్న నా మిత్రులకు బంధువులకు ఏమిచ్చిన ఋణం తీరదు .దేవుడు మా అందరి మొర ఆలకించి తిరిగి ఆయనకీ మరో జన్మ ప్రసాదించాడు