8, ఫిబ్రవరి 2014, శనివారం

బడికి వెళ్తున్నా

నా బ్లాగుకి అయిదేళ్ళు నిండాయి మొన్ననే
  కొత్త గౌను వేసుకుని కొత్త పుస్తకం పట్టుకుని
 నా నేస్తాల తో కలిసి  బడిలోకి వెళ్తున్నాను
 బాగా చదువుకోడానికి:-)