13, ఆగస్టు 2014, బుధవారం

ప్రశాంతంగా పనిచేసుకోవచ్చు

చాల సంతోషంగా వుంది ....ఇక మీదట రివ్యూలు మీటింగులకు భాగ్యనగరం  వెళ్ళనవసరం లేదని ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో అందరం పనిచేసుకోవచ్చని .

1 వ్యాఖ్య:

జయ చెప్పారు...

అభినందనలు అందుకోండి మరి:) మీ అమ్మాయి, బుజ్జులూ ఎలా ఉన్నారు.