3, మే 2017, బుధవారం

మరో జన్మ కీ నువ్వే మా అమ్మ వి కావాలీ

అమ్మా అని పిలిచినా పలుకవెమ్మా......

కామెంట్‌లు లేవు: