24, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

నా మిద్దె తోట కొంత భాగము

నా మిద్దె తోట  కొంత భాగము  చూడండీ ... ఈ రోజు పూసిన కోసిన పూలు