25, జులై 2011, సోమవారం

నాలోనే పొంగెను నర్మదా

ఎన్ని సార్లు విన్నా విసుగనిపించదు ...అలా ప్రయాణంలో అలసటలో వింటుంటే నా అలసటంతా చిటుక్కున మాయం అవుతుంది .....

కామెంట్‌లు లేవు: