11, ఏప్రిల్ 2012, బుధవారం

మా ఇంట్లో భూకంపం

మా విజయవాడకి భూకంపం వచ్చింది .ఇప్పుడే పైన వుండే వాళ్ళు పరుగులు తీసుకుంటూ వచ్చారు మమ్మల్ని చూసి తీరికగా కూర్చున్నరేంటి ఇల్లంతా కదిలిపోతుంటే అని ...బయటికి వచ్చాం కొంత సేపు చూడాలి యెం జరుగుతుందో ...