22, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

చిన్నిబొమ్మ

మాకు ఆడుకోవడనికో "బొమ్మ"

నా ఒడిలో చైనీస్ చింకి ..నాటి పాత మధురాలు