24, సెప్టెంబర్ 2010, శుక్రవారం

నాలోనే పొంగెను నర్మదా

నా లోనే పొంగెను నర్మదా
నీళ్ళల్లో మురిసిన తామరా
అంతట్లో మారెను ఋతువులా
పిల్లా నీ వల్ల ...............
కంటి నిద్రే దోచుకేల్లావ్
ఆశలన్నీ జల్లి వెళ్ళావ్
నిను దాటి పోతువుంటే
వీచే గాలి దిశలు మారు
సుర్యలో పాట ఇటీవల వెంటాడుతుందిఎందుకో:-)