28, నవంబర్ 2019, గురువారం

THIS MOMENT IS MY LIFE

ఇది నాకెంతో ఇష్టం అయినా కొటేషన్ .... నిస్పృహ ఆవహించినపుడు  స్ఫూర్తిదాయకంగా వుంటుంది మనస్సునకు 

కామెంట్‌లు లేవు: